#2

Τυπολογίες καινοτομίας

Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τις τυπολογίες καινοτομίας σε μια επιχείρηση; Μάθετε περισσότερα στο EduZine Καινοτόμες Τυπολογίες

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-FR01-KA226-VET-094952

elGreek